Tájékoztatás a szervezeti integritást sértő események, belső visszaélések bejelentőrendszeréről

I.    A Társaság által működtetett bejelentőrendszer:
A Paks II. Zrt. (továbbiakban: Társaság vagy Paks II. Zrt.) a köztulajdonban álló gazdasági társaságok belső kontrollrendszeréről szóló 339/2019. (XII.23.) Korm. rendelet (Gtbkr.) szerint megfelelést támogató szervezeti egységet (Compliance Osztály) működtet. 

A Társaság első számú vezetőjének alárendelt megfelelést támogató szervezeti egység tevékenységének részét képezi a vonatkozó jogszabályok – így a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023.  évi XXV. törvény (Bejelentővédelmi tv.), a Gtbkr. 7. § (2) bekezdése, és a belső kontroll szakmai Irányelv – alapján előírt visszaélés-bejelentési rendszer (bejelentőrendszer) működtetése, a bejelentőrendszerbe érkezett bejelentések kivizsgálása. 

A bejelentőrendszer működtetőjének jogszabályi kötelezettsége, hogy világos és könnyen hozzáférhető információt nyújtson a bejelentőrendszer működésére, a bejelentéssel kapcsolatos eljárásra vonatkozóan, továbbá a bejelentőt, a bejelentésben érintett személyt és azt a személyt, aki a bejelentésben foglaltakról érdemi információval rendelkezik, tájékoztassa az őket megillető jogokról, a személyes adataik kezeléséről. 

Társaságunk a fenti kötelezettségének jelen tájékoztatóval, valamint a hozzá kapcsolódó adatkezelési tájékoztatóval tesz eleget, azzal, hogy az eljárás résztvevői – a Bejelentővédelmi tv.-nek megfelelően – az eljárás alatt is informálásra kerülnek az őket érintő jogokról, adatkezelési szabályokról. A bejelentéssel kapcsolatos Paks II. Zrt. általi adatkezelésről itt tájékozódhat. 
 
Bejelenthető események: 
Ezen a bejelentőrendszeren keresztül lehet bejelenteni a belső visszaéléseket (a jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekményre vagy mulasztásra, egyéb visszaélésekre vonatkozó információkat), köztük a szervezeti integritást sértő eseményeket (a Társaságra vonatkozó jogszabályoktól, belső szabályozóktól, valamint a Társaság célkitűzéseitől, értékeitől, elveitől eltérő eseményeket, ideértve a korrupciós vagy visszaélésgyanús eseményeket is).  

A Társaság Etikai Kódexét és a céljait, értékeit, elveit tartalmazó Politikákat itt tudja elolvasni.

Bejelentés megtételére jogosultak: 

 • a Társaság munkavállalói (foglalkoztatottjai, ideértve a gyakornokokat is), 
 • a Társaság volt foglalkoztatottjai, valamint a Társasággal foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesíteni kívánó olyan személy, aki esetében e jogviszony létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött,
 • a Társaság Igazgatóságának, Felügyelőbizottságának tagjai, volt tagjai, vagy ilyen kapcsolat létesítését kívánó olyan személy, aki esetében e jogviszony létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött,
 • a Társaság tulajdonosa, tulajdonosi joggyakorlója nevében eljáró, vagy a Társaság tulajdonosa, tulajdonosi joggyakorlója nevében korábban eljárt személy, 
 • a Társasággal szerződéses viszonyban álló, szerződéses viszonya megszűnt vagy szerződéses kapcsolat létesítését kívánó, e szerződéses kapcsolat létesítésére vonatkozó eljárásban résztvevő személyek (egyéni vállalkozó, egyéni cég, vállalkozó, alvállalkozó, beszállító, illetve a képviseletükben, továbbá a megbízott felügyelete és irányítása alatt álló személy eljáró személy).

A bejelentésben előadottakra tekintettel a Társaság a bejelentés kivizsgálása mellett dönthet akkor is, ha a bejelentést nem az arra jogosult személy tette.

Bejelentés tartalma: 
A bejelentőnek szükséges jóhiszeműen eljárnia, és a bejelentése kivizsgálását megkönnyítendő, valamennyi általa ismert, releváns információt közölnie, ideértve a bejelentéssel érintett személy azonosíthatósága érdekében a rendelkezésre álló adatokat, a bejelentés szerinti esemény pontos leírását, esetleges bizonyítékok csatolását vagy azok fellelhetőségének megjelölését, továbbá olyan személyek megnevezését, akik a bejelentés szerinti eseményről információval rendelkezhetnek. 

Bejelentés módjai, anonimitás:
A bejelentőfelületen tett bejelentés – a bejelentő igénye szerint - biztosítja a bejelentés anonim formában történő bejelentés megtételének lehetőségét. 

Bejelentés postai úton is tehető: a Paks II. Zrt. székhelycímére (7030 Paks, 8803/16. hrsz.) / postafiók címére (7031 Paks, Pf. 116), és a Compliance Osztály részére címezve, a borítékon a „Bejelentés” szó feltüntetésével. Ebben az esetben a bejelentést tartalmazó küldeményt kizárólag a Társaság bejelentés kivizsgálására feljogosított Compliance Osztály munkavállalói bonthatják fel. 

Bejelentés a Társaság Compliance Osztálya által kezelt és általuk hozzáférhető megfeleles@paks2.hu e-mail-címen is tehető. 

A Társaság munkavállalói bejelentést személyesen is, a Compliance Osztály munkavállalóinál is tehetnek. 

A bejelentő valamennyi esetben kérheti nevének rejtve maradását. Valamennyi jóhiszemű bejelentőt védelem illet meg. A jóhiszemű bejelentőt a bejelentés megtétele miatt hátrány nem érheti, a rosszhiszemű bejelentés jogkövetkezményt vonhat maga után. Ha a jóhiszemű bejelentő mégis ilyen hátrányos intézkedést tapasztal, úgy az állam a bejelentő részére a jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvényben meghatározott támogatásokat biztosítja az ott meghatározott feltételek szerint. 
 

Bejelentés mellőzhetősége:
A bejelentés kivizsgálását a Társaság a Bejelentővédelmi tv. 22. § (6) bekezdés a) -d) pontjaiban foglalt alábbi esetekben mellőzheti, tehát ha 

 • a bejelentést azonosíthatatlan bejelentő tette meg (ez esetben akkor, ha a bejelentésben foglaltak kizárólag a bejelentő személye ismeretében lennének kivizsgálhatók),
 • a bejelentést nem az arra jogosult személy tette meg,
 • a bejelentés ugyanazon bejelentő által tett ismételt, a korábbi bejelentéssel azonos tartalmú bejelentés, illetve
 • a közérdek vagy a nyomós magánérdek sérelme a bejelentésben érintett természetes személy, illetve jogi személy jogainak a bejelentés kivizsgálásából eredő korlátozásával nem állna arányban.

Bejelentés kivizsgálása: 
A bejelentések kezelésének és vizsgálatának folyamatát a Társaság vonatkozó belső folyamatutasítása szabályozza, aminek főbb folyamatlépései a következők:

 • A bejelentés fogadása, nyilvántartásba vétele és 7 napon belül visszajelzés a bejelentőnek a jogairól, illetve a vonatkozó eljárási és adatkezelési szabályokról.
 • A bejelentés előzetes vizsgálata, amely kiterjed a hatásköri, a bejelentésre jogosultsági és a bejelentést intéző Megfelelést támogató szervezeti egység munkavállalóinak összeférhetetlenségi kérdéseire. 
 • A feltételek fennállta esetén a vizsgálat lefolytatása, lehetőség szerint 30 napon belül. Különösen indokolt esetben a bejelentés kivizsgálási határidejének meghosszabbítása (objektív határidő: 3 hónap), erről a bejelentő értesítése. 
 • A bejelentésben érintett személy, továbbá arról információval rendelkező személyek tájékoztatása az őket megillető jogokról, és az adataik kezelésének szabályairól.
 • A vizsgálat megállapításától függően a szükséges intézkedések meghatározása és végrehajtása.
 • A bejelentő és a bejelentésben érintett személy tájékoztatása az eljárás eredményéről, a megtett vagy tervezett intézkedésekről.

Bejelentésben érintettek, információval rendelkező személyek: 
A vizsgálat során a Compliance Osztály bizonyítási eljárást folytat le, így adatokat, dokumentumokat kérhet be, azokról másolatot készíthet, személyeket hallgathat meg, tőlük írásbeli nyilatkozatot kérhet. Ennek során a vonatkozó belső szabályozó eszköz hatálya alá tartozó személyek kötelesek együttműködni, a vizsgálat lefolytatása céljából rendelkezésre állni. 

Senki nem köteles saját magára nézve terhelő nyilatkozatot tenni, maga ellen bizonyítékot szolgáltatni. Minden bejelentésben érintett, illetve arról információval rendelkező személy – ha úgy dönt, jogi képviselője útján – kifejtheti álláspontját, állítását bizonyítékokkal alátámaszthatja. 

Bejelentés megtétele: 
Amennyiben a fentiek elolvasása után bejelentés megtétele mellett dönt, úgy azt az ismertetett formában vagy ide kattintva megteheti. 

II.    Általánosságban, nem a Társaság által működtetett, elkülönített visszaélés-bejelentési rendszerek: 
A Bejelentővédelmi tv. 25. §-a alapján nem kizárólag Társaságunk által működtetett bejelentőrendszerről, hanem a Bejelentővédelmi tv. szerinti egyéb visszaélés-bejelentési rendszerekre vonatkozóan is szükséges Önt tájékoztatnunk. 

Ennek megfelelően, a Bejelentővédelmi tv. alapján egyes állami szervek kötelesek elkülönített visszaélés-bejelentési rendszert működtetni. A törvény nevesíti ezeket az állami szerveket, amelyek a következők: az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság, a Gazdasági Versenyhivatal, az Integritás Hatóság, a Közbeszerzési Hatóság, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal, a Magyar Nemzeti Bank, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, az Országos Atomenergia Hivatal és a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága.

A fentieken túl az elkülönített visszaélés-bejelentési rendszer létrehozására köteles kormányzati szervek kijelöléséről szóló 225/2023. (VI. 8.) Korm. rendelet értelmében elkülönített visszaélés-bejelentési rendszert köteles létrehozni Budapest Főváros Kormányhivatala, az egészségügyi államigazgatási szerv központi szerve, a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, a gyógyszerészeti államigazgatási szerv központi szerve, az országos hulladékgazdálkodási hatóság, a Magyar Államkincstár, az országos környezetvédelmi hatóság, a közlekedésért felelős miniszter, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, az Országos Rendőr-főkapitányság és az országos természetvédelmi hatóság is.

Az elkülönített visszaélés-bejelentési rendszerre vonatkozó szabályokat a Bejelentővédelmi tv. 32. – 40. §-ai tartalmazzák. 
Az elkülönített visszaélés-bejelentési rendszerbe bejelentést bárki tehet jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekményre vagy mulasztásra, illetve egyéb visszaélésre vonatkozó információt illetően. 

A fenti szerveknél a bejelentést írásban vagy szóban lehet megtenni. A szóbeli bejelentést telefonon vagy más hangüzenetküldő rendszer útján, vagy személyesen lehet megtenni. Az elkülönített visszaélés-bejelentési rendszer működtetője a szóbeli bejelentés írásba foglalása során teljes és pontos jegyzőkönyvet köteles készíteni. 

A bejelentő figyelmét fel kell hívni a rosszhiszemű bejelentés következményeire, a bejelentés kivizsgálására irányadó eljárási szabályokra és arra, hogy személyazonosságát – ha az annak megállapításához szükséges adatokat megadja – a vizsgálat valamennyi szakaszában bizalmasan kezelik. 

Az elkülönített visszaélés-bejelentési rendszer működtetője az elkülönített visszaélés-bejelentési rendszerben tett bejelentés kézhezvételétől számított 7 napon belül a bejelentés megtételéről visszaigazolást küld a bejelentő részére – és egyben tájékoztatja az eljárási és adatkezelési szabályokról -, kivéve, ha - a bejelentő kifejezetten kérte ennek mellőzését, vagy - az elkülönített visszaélés-bejelentési rendszer működtetője észszerűen feltételezi, hogy a bejelentés kézhezvételének visszaigazolása veszélyeztetné a bejelentő személyazonosságának védelmét. 

Az elkülönített visszaélés-bejelentési rendszerbe szánt bejelentést az alapvető jogok biztosa által működtetett közérdekű bejelentések védett elektronikus rendszerében is meg lehet tenni.

Az elkülönített visszaélés-bejelentési rendszert működtető szervek, valamint az alapvető jogok biztosa átfogó és független, a nyilvánosság számára könnyen hozzáférhető díjmentes tájékoztatást nyújtanak a bejelentők rendelkezésére álló eljárásokról és jogorvoslati lehetőségekről, a bejelentők védelmével összefüggő, a Bejelentővédelmi tv. szerinti szabályokról, a bejelentők Bejelentővédelmi tv. szerinti jogairól és kötelezettségeiről, valamint a bejelentésben érintett személyek jogairól.